آقای دکتر روح الله فضلی احمدآبادی

Dr. Rohallah Fazli ardakani

استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان

Researcher ID: (298754)

3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور