آقای دکتر احمد بدری

Dr. ahmad badri

دانشیار

Researcher ID: (298622)

33
8
1
3
1
3

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو هیات مدیره انجمن پول و بانک ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  A. Badri, H. Zamanzadeh, "The role of unbalanced balance sheet of banking system in creating the puzzle of interest rateinflation and liquidity growth (evidence from iran)" , Journal of money and economy, Vol.11, pp.173-191, 2016.
 •  Badri A. Statement of Investment Deposits Performance: Improvement of Accountability in the Business Model of Usury-free Banking in Iran, Consistant with IFRS. J. Mon. Ec.. 2015; 10 (1) :131-158
 •  A. Badri, M. A., "Short - Term overreaction in the Tehran Stock Exchange" , International journal of Management Perspective, Vol.1, pp.97-110, 2012.

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب مقدمه اي بر اقتصاد سنجي مالي: تجزيه و تحليل داده ها در علوم مالي -جلد دوم (كتاب مهربان نشر,) - 1399 - فارسی
 • کتاب تجزيه و تحليل صورت هاي مالي و ارزش گذاري اوراق بهادار(جلد اول) (پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) - 1396 - فارسی
 • کتاب تجزيه و تحليل صورت هاي مالي و ارزش گذاري اوراق بهادار(جلد دوم) (پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) - 1396 - فارسی
 • کتاب مقدمه اي بر اقتصاد سنجي مالي تجزيه و تحليل داده ها در علوم مالي-جلد اول (نص) - 1393 - فارسی
 • کتاب مالي شركتي پيشرفته (نص) - 1393 - فارسی
 • کتاب مباني حسابداري مالي -جلد دوم (نص) - 1390 - فارسی
 • کتاب مباني حسابداري مالي -جلد اول (نص) - 1389 - فارسی
 • کتاب دانش مالي رفتاري و مديريت دارايي (کیهان) - 1388 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

جوایز و افتخارات

 • دانشمند برتر در ارتباط با جامعه و صنعت (1399)
 • ​​​​​​​مجری طرح برگزیده پژوهشی-کاربردی کشور (1396)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه شهید بهشتی (1395)