آقای دکتر مجید احتیاط

Dr. Majid Ehtiyat

استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان

Researcher ID: (297886)

5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور