آقای امیرکیوان شفیعی

Amir keyvan Shafiei

مربی گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند

Researcher ID: (297533)

5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور