خانم دکتر سکینه جهانگیرزاده

Dr. sakineh jahangirzadeh

استادیار گروه مهندسی برق - موسسه آموزش عالی کارون

Researcher ID: (294212)

3
6

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی