آقای مهندس محمد عزیزیان

Engineer mohammad azizian

دانشجوی دکتری کنترل دانشگاه صنعتی سهند

Researcher ID: (293931)

2

سوابق استادی