آقای پروفسور پرویز آرمانی

Prof. Parviz Armani

دانشیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (292867)

8
6

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی