آقای مهندس علی کاشکی

Engineer ALI KASHKI

Researcher ID: (288164)

1
2
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو انجمن شرکتهای ساختمانی وتاسیساتی خراسان رضوی
  • عضو انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای حفاری خراسان

سوابق شغلی و تخصصی

  • مدیریت پروزه های اجرایی درزمینه عملیات ژئوتکنیک (1370-1380)
  • مدیریت شرکت پیمانکاری گمانه کارتحکیم وفعالیت دررشته های کاوشهای زمینی - آب وراه وباند (1380-1400)