خانم دکتر دکتر طیبه حسن سلطان

Dr. Dr.Tayebeh Hassansoltan Hassan soltan

دکتری میکروب شناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

Researcher ID: (287666)

3
1
1
2
2

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب جلبک و بیوملکول های ارزشمند (انتشارات اوای فهیم) - 1394 - فارسی

تحصیلات تخصصی

  • دکتری تخصصی میکروبیولوژی دانشگاه ازاد قم1396-1401
  • کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی دانشگاه پیام نور تهران1392-1394