آقای دکتر مهدی خلیلی

Dr. Mehdi Khalili

Researcher ID: (285440)

3
3
3

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

  • دکتری تخصصی دانشگاه آزاد واحد قزوین 1393-1397
  • کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد جنوب 1386-1389
  • کارشناسی دانشگاه پیام نور 1377-1381

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در رییس حسابداری (1384-1385)
  • سابقه کار صنعتی در حسابرس (1379-1381)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر مالی و اداری دانشگاه فنی و حرفه ای استان قزوین (1397-1398)