آقای دکتر مسعود آقاکوچکی

Dr. masoud aghakoochaki

دانشجوی دکتری مهندسی مالی،دانشکده اقتصاد ومدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

Researcher ID: (283088)

2
1
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

تالیفات

  • کتاب سازمان همکاری شانگهای ماهیت،وضع موجود وپتانسیل های همکاری (شرکت چاپ ونشر بازرگانی/تهران) - 1398 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی