کبری منصوری زاده

Kobra Mansourizadeh

عضو هيئت علمي موسسه آموزش عالي آپادانا

Researcher ID: (282583)

2
6
1
5
12

مقالات بین المللی خارج از کشور

تالیفات

 • پایان نامه Citation practices and textual borrowing strategies among expert and novice academic writers (Universiti Teknologi Malaysia) - 2012 - انگلیسی
 • کتاب General English for University Studentsزبان انگلیسی عمومی (نیارش/شیراز) - 1401 - انگلیسی
 • کتاب زبان تخصصي مديريت 1 (نيارش/شيراز) - 1400 - انگلیسی
 • کتاب زبان تخصصی مدیریت 2 (نيارش/شيراز) - 1400 - انگلیسی
 • کتاب زبان تخصصي طراحي پارچه و لباس (نيارش/شيراز) - 1398 - انگلیسی
 • کتاب زبان تخصصي معماري (نيارش /شيراز) - 1398 - انگلیسی

تحصیلات تخصصی

 • دکتری تخصصی زبان انگليسي Universiti Teknologi Malaysia2008-2012

جوایز و افتخارات

 • UTM International Doctoral Fellowship (2011)
 • UTM International Doctoral Fellowship (2010)
 • Dean’s List Award, Faculty of Education, UTM (2008)
 • پژوهشگر برتر- موسسه اموزش عالي آپادانا (1399)
 • استاد نمونه-موسسه اموزش عالي آپادانا (1395)