آقای دکتر پرویز نورپناه

Dr. Parviz Norpanah

دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Researcher ID: (282532)

1
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران