خانم دکتر مریم سادات قریشی خوراسگانی

Dr. Maryam Sadat Ghoraishi Khorasgani

استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه الزهرا (س)

Researcher ID: (278767)

3

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران