آقای دکتر مجید مهدویان

Dr. Majid Mahdavian

استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (277725)

70
11

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی