آقای مهندس محمدجواد ثبوتی

Engineer Mohammad Javad Sobouti

دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دانشگاه فردوسی مشهد

Researcher ID: (273263)

3
3
2
6

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در مدیر پروژه مرکز تلفن بومی رساوا (1397-1400)
  • سابقه کار دانشگاهی در دستیار پژوهشی (1396-1400)