آقای مهندس سعید قلی وند

Engineer Saeed Gholivand

دانشجوی دکتری عمران گرایش سازه دانشگاه تبریز

Researcher ID: (271388)

2
3

تحصیلات تخصصی