رضا انشایی | سیویلیکا

رضا انشایی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی رضا انشایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در پژوهش های مدیریت، اقتصاد و حسابداری (رئیس کنفرانس)