آقای مهندس علیرضا محمودی فرد

Engineer Alireza Mahmoodi Fard

مدرس دانشگاه ها و مدرسه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (270305)

65
11

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی