فرزانه نقدی | سیویلیکا

دکتر فرزانه نقدی

دکتری روابط بین الملل

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

عضویت فرزانه نقدی در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو انجمن ايراني مطالعات زنان

مقالات فرزانه نقدی در ژورنال های داخلی

U.S. Foreign Policy and Sanctions: the Case of Iran
سال 1395
ارائه شده در مجله نگاه ایرانی روابط خارجی
ابزار تحریم و سیاست خارجی امریکا در قبال ایران
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه روابط خارجی