آقای دکتر احمد قلیچی

Dr. ahmad ghelichi

عضو هیات علمی دانشگاه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (266755)

13

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی