آقای دکتر غلامرضا شیران

Dr. Gholamreza Shiran

گروه مهندسی راه آهن و برنامه ریزی حمل و نقل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (262626)

26
7

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی