آقای مهندس مهرداد علیمرادی

Engineer Mehrdad Alimoradi

عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

Researcher ID: (260908)

3
5
1