آقای مهندس اسدالله طحانی

Engineer Asadollah Tahani

برنامه ریزی شهرداری زاهدان

Researcher ID: (259279)

36
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

  • برنامه ریزی توسعه راهبردی بافت فرسوده شهری با تاکید برمشارکت مردمی (نمونه موردی:بافت فرسوده شهرضا) (1398)