آقای مهندس احمد اسعدی

Engineer Ahmad Asaadi

دانش آموخته کارشناسی ارشد

Researcher ID: (258338)

1
3
1
2
4
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

تالیفات

  • پایان نامه Effects of Soil Liquefaction on Dynamic Response of Pile Foundations and Interactive Behavior of Soil-Pile Superstructure System (دانشگاه رازی) - 1393 - انگلیسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در مهندسین مشاور پویاب (1396-1400)
  • سابقه کار صنعتی در مهندسین مشاور توان آب (1400-تاکنون)
  • سابقه کار صنعتی در شرکت آب منطقه ای کردستان (1394-1396)
  • سابقه کار صنعتی در سازمان نظام مهندسی ساختمان (1395-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • استعدادهای درخشان دانشگاه رازی (1393)

سایر موارد

  • مدرک زبان انگلیسی IELTS آکادمیک - Band Score: 6.00