آقای دکتر محمد مهدی نجفی شهرضا

Dr. Mohammad Mahdi Najafi Shahreza

دکتر

Researcher ID: (257931)

3
1
3

تحصیلات تخصصی

  • کارشناسی مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
  • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک
  • دکتری تخصصی