آقای مهندس مهدی رحمانی

Engineer Mahdi Rahmani

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری

Researcher ID: (256358)

13
3
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی

  • کارشناسی ارشد مهندسی معماری موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان1399-1401
  • کارشناسی علمی کاربردی معماری موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان1397-1399
  • کاردانی نقشه کشی معماری دانشگاه شهید چمران اهواز1394-1396

سوابق شغلی و تخصصی

  • مدیر عامل شرکت معماری پارس تدبیر (تاکنون)