سعیده بزرگ زاد

دکترای جمعیت شناسی

Researcher ID: (255916)

1
3
2
4
1
3

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات بین المللی خارج از کشور

  •  تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر مهاجرت نخبگان
  •  زمینه ها و تنگناهای اقتصادی - اجتماعی موثر بر کاهش یا افزایش باروری در ایران مطالعه موردی شهر تهران 1398-1397
  •  واکاوی عوامل زمینه ساز مهاجرت نخبگان به خارج از کشور

تحصیلات تخصصی

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • کارگاه فنون پیشرفته جمعیت تحلیل ساختار سنی جمعیت ایران با استفاده از برنامه Demproj - موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور (1400)
  • نهمین کنفرانس انجمن جمعیت شناسی ایران - انجمن جمعیت شناسی ایران (1398)
  • کارگاه جامع مطالعات کیفی در علوم اجتماعی و سلامت - موسسه جامع و تخصصی جمعیت کشور (1397)
  • مدرسه تابستانی سیاستگذاری مهاجرت - پژوهشکده دانشگاه صنعتی شریف (1397)