آقای مهندس میلاد محمودی رضائیه

Engineer Milad mahmoudi rezaiyeh

کارشناس برنامه ریزی ،معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری ارومیه

Researcher ID: (254555)

18
2

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی 1391-1394
  • کارشناسی مهندسی مکانیک-طراحی جامدات 1387-1391