خانم دکتر زهرا سعدآبادی

Dr. zahra sadabadi

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی -بازاریابی

Researcher ID: (253591)

10
4
1
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب بررسی تاثیر تفکر استراتژیک بر اثر بخشی عملکرد مدیران بازاریابی (مهر امیر المومنین) - 1399 - فارسی

تحصیلات تخصصی