آقای فرید عباسی

Farid Abbasi

دانشجوی دکتری

Researcher ID: (250123)

10
8
1
3
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضویت پیوسته انجمن ژئوپلیتیک ایران
  • عضویت پیوسته انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب مشارکت اجتماعی و توسعه پایدار روستایی (انتشارات باغ رضوان) - 1398 - فارسی

تحصیلات تخصصی