آقای مهندس رسول محمدزاده

Engineer Rasoul Mohammadzadeh

کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی

Researcher ID: (246378)

5
1
1
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • مربیگری درجه سه فدراسیون ملی کاراته (1398-تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • دومین همایش بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی، مکتب شهید سلیمانی؛ الگوی تربیت مدیران جهادی تمدن ساز - تهران (1399)