آقای دکتر هادی بیاتی

Dr. hadi bayati

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه مازندران

Researcher ID: (245232)

2
2
1

تحصیلات تخصصی