آقای مهندس پایا حسنعلیزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری صنعتی سهند

Researcher ID: (244659)

4