آقای دکتر محمد شالی

Dr. mohammad shali

استادیار پژوهشکده توسعه و برنامه‌ریزی جهاد دانشگاهی

Researcher ID: (243777)

10
10
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب پایداری شهر ایرانی: کندوکاو در چالش‌ها و نقش برنامه‌ریز توسعه‌ی شهری‌ (علم) - 1394 - فارسی

سوابق استادی