آقای دکتر محمدجواد حسین پور

Dr. mohammadjavad hosseinpoor

استادیار بخش مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (240295)

48
4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی