سید مهدی اعتمادی فرد | سیویلیکا

سید مهدی اعتمادی فرد

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی سید مهدی اعتمادی فرد در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • همایش ملی کاروانسراهای ایران: گذشته،حال، آینده (عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی)
  • دانشگاه تهران (عضو هیات علمی)