مریم حسینی شیروانی

Maryam Hosseini Shirvani

Researcher ID: (238830)

2
2
1

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • تدریس دانشگاهی در دانشگاه پیام نور (1396-تاکنون)