مصطفی عطائی خرمی | سیویلیکا

مهندس مصطفی عطائی خرمی

معرفی


مقالات مصطفی عطائی خرمی در کنفرانس های داخلی

مروری بر فرآیندهای فوتوکاتالیستی جهت تصفیه پساب با استفاده از چارچوبهای آلی-فلزی
سال 1401
ارائه شده در پنجمین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری
Photocatalytic degradation of methyl green over CdS nanorods under visible light: Optimization and modeling by the RSM
سال 1401
ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی
Optimization and modeling of photo-degradation of Congo red on PbO nanolayers under visible light using the Box-Behnken design
سال 1401
ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی