سیدعلی مرعشی

seyedali marashi

کارشناس ارشد مهندسی عمران-سازه

Researcher ID: (234962)

2
2
2
3
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • دبیر انجمن علمی-دانشجویی مهندسی عمران سال 1396
  • رئیس انجمن علمی -دانشجویی مهندسی عمران سال 1397

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در مدیر کل گروه ساختمانی خانه لوکس (1398-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در سرپرست کارگاه های ساختمانی (1396-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • لوح تقدیر دانشجویی (1396)
  • لوح تقدیر دانشجویی (1397)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • طراحی سازه های بتنی و فولادی با نرم افزار ETABS - مجتمع فنی تهران (1397)
  • طراحی وکنترل سازه های بتنی و فولادی با نرم افزار SAFE - مجتمع فنی تهران (1397)
  • طراحی دوبعدی و سه بعدی ساختمان ها با نرم افزار AUTOCAD - مجتمع ادیب تهران (1395)