آقای مهندس اکبر طوسی

Engineer Akbar Toosi

دانشجوی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه محقق اردبیلی

Researcher ID: (234844)

2
2
4
3
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در شیمی - فیزیک (1399-تاکنون)
  • سابقه کار صنعتی در شاغل در کارخانه قند ارومیه در قسمت آزمایشگاه (1400-1400)
  • سابقه کار صنعتی در واحد سایت- کارخانه کیمیا کلر کبودان (1400-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در مسئول دبیرخانه (1400-1400)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • pdms - رادسازه (1401)
  • متلب - دانشگاه محقق اردبیلی (1399)
  • فتوشاپ - دانشگاه محقق اردبیلی (1399)