آقای مهندس حسین عبداللهی درآباد

کارشناس ارشد مهندسی عمران، دانشگاه زنجان

Researcher ID: (231733)

4
2
1

مقالات بین المللی خارج از کشور

  •  H. Taherkhani,H. Abdollahi darabad,H. " Investigating the performance of composite pavement under horizontal load using finite elements modelling." (2019)

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی