مهدی کفاش | سیویلیکا

مهدی کفاش

کارشناس ارشد مهندسی سیستم های انرژی

معرفی

فارغ التحصیل دانشگاه آزاد مشهد


عضویت مهدی کفاش در مجامع و انجمنهای علمی

  • دبیر کارگروه انرژی انجمن مدیران صنایع
  • عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی
  • نایب رییس کمیته آب و انرژی کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی
  • مدرس سازمان ملی استاندارد استان خراسان
  • سرارزیاب جایزه ملی مدیریت انرژی

مقالات مهدی کفاش در کنفرانس های داخلی

تلفات الکتریکی موجود در کارخانجات سیمان
سال 1392
ارائه شده در اولین همایش ملی انرژی های نو وپاک
استقرار استاندارد ISO 50001: 2011 درشرکت سیمان شرق
سال 1392
ارائه شده در دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
کاربرد مهندسی ارزش در بهینهسازی مصرف انرژی- مطالعه موردی سیمان شرق
سال 1392
ارائه شده در دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
بررسی اندازه گیری و تحلیل کیفیت توان پست 63 کیلوولتشرکت سیمان شرق
سال 1393
ارائه شده در سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
تعیین استراتژی خرید برق برای واحد های صنعتی بر اساس سناریو های مختلف به کمک شبیه سازی در نرم افزار Gams
سال 1397
ارائه شده در چهارمین کنفرانس ملی صنعت سیمان و افق پیش رو

تحصیلات مهدی کفاش

کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی
1394 - 1396