آقای مهندس سید آریا فخری

Engineer seyed arya fakhri

دانشجوی دکتری

Researcher ID: (227774)

4
2
2

مقالات بین المللی خارج از کشور

  •  "ROAD CRACK DETECTION USING GAUSSIAN/PREWITT FILTER", Copernicus GmbH, (2019), Vol XLII-4/W18, No : 371-377
  •  "INVESTIGATING THE EFFECT OF PSO ALGORITHM ON REDUCING CONTROL POINTS IN CAMERA CALIBRATION", Copernicus GmbH, (2019), Vol XLII-4/W18, No : 363-369