محمدرضا رحیمی نژاد رنجبر | سیویلیکا

دکتر محمدرضا رحیمی نژاد رنجبر

استاد زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی محمدرضا رحیمی نژاد رنجبر در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • تاکسونومی و بیوسیستماتیک (سردبیر)
  • دانشگاه اصفهان (عضو هیات علمی)
  • نشریه زیست شناسی گیاهی ایران (هیات تحریریه)