آقای محمد مهدی فر

Mohammad Mahdifar

فرد مهم علمی - Researcher ID: (222117)

4
5
7
2

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب تعارض منافع در بخش عمومي (مكث انديشه) - 1402 - فارسی
  • کتاب آسيب شناسي مشاركت سياسي در ايران (مكث انديشه) - 1402 - فارسی
  • کتاب موسوعه روايي حقوق عمومي (مكث انديشه) - 1401 - عربی
  • کتاب نافرمانی مدنی (مکث اندیشه/قم) - 1400 - فارسی
  • کتاب حقوق عمومي در اسلام (مكث انديشه) - 1400 - فارسی
  • کتاب فقه اجتماعي (مكث انديشه) - 1400 - فارسی
  • کتاب تحول بنيادين نظام اداري (مكث انديشه) - 1400 - فارسی

تحصیلات تخصصی