آقای محمد مهدی فر

Mohammad Mahdifar

فرد مهم علمی - Researcher ID: (222117)

4
2
1

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

تالیفات

  • کتاب نافرمانی مدنی (مکث اندیشه/قم) - 1400 - فارسی