آقای دکتر جلال راعی

Dr. Jalal Raee

استاد یار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (219757)

5
8
4
10
1
6
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

 • طراحی و ساخت تستر شبیه ساز فشار و سرعت هواپیما (نمونه آزمایشگاهی) (مجری) (1399)
 • تدوین نقشه راه دانشگاه (مجری-همکار) (1399)
 • مطالعه تطبیقی استانداردهای ملی و بین المللی هوا فضایی (مجری-همکاری) (1397)
 • برچسب انرژی فن ها (همکار) (1390)

تالیفات

 • کتاب مدیریت سلامت سیستم با کاربردهای هوافضایی-جلد دوم (دانشگاه هوایی شهید ستاری) - 1401 - فارسی
 • کتاب مدیریت استراتژیک سرمایه های انسانی (ویراستار علمی) (دانشگاه هوایی شهید ستاری) - 1401 - فارسی
 • کتاب مدیریت تامین خرید و پیمان ها (ویراستار علمی) (دانشگاه هوایی شهید ستاری) - 1398 - فارسی
 • کتاب کتاب مدیریت سلامت سیستم با کاربردهای هوافضایی-جلد اول (دانشگاه هوایی شهید ستاری) - 1397 - فارسی
 • کتاب قابلیت اطمینان و سیستم ایمنی ربات: رویکرد جدید (دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری) - 1396 - فارسی
 • کتاب لجستیک مشترک (ویراستار علمی) (دانشگاه هوایی شهید ستاری) - 1396 - فارسی
 • کتاب مدیریت سرمایه های انسانی در جهان امروز (ویراستار علمی) (دانشگاه هوایی شهید ستاری) - 1396 - فارسی
 • کتاب مهندسی قابلیت اطمینان؛ نظریه و کاربرد (دانشگاه هوایی شهید ستاری) - 1395 - فارسی
 • پایان نامه طراحی الگوی مدیریت راهبردی کیفیت در صنعت هوایی (دانشگاه عالی دفاع ملی) - 1394 - فارسی
 • کتاب علم و هنر انتقال فناوری (دانشگاه هوایی شهید ستاری) - 1393 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • بنیانگذار آکادمی مهندسی قابلیت اطمینان (1400-1402)
 • سابقه کار صنعتی در دبیر کمیته فنی متناظر هوافضا INSO/TC 20 (1401-1402)
 • سابقه کار صنعتی در دبیر کمیته فنی متناظر قابلیت اعتماد INEC/TC 56 (1401-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر مسئول مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی (1397-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در ریاست مرکز پژوهشی پایش سلامت سیستم (1398-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر مسئول انتشارات دانشگاه هوایی شهید ستاری (1392-1398)