آقای دکتر محسن محمدی

Dr. Mohsen Mohammadi

استادیار گروه پلیمر دانشگاه صنعتی قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (218010)

7
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور