علیرضا عبداللهی چیرانی | سیویلیکا

علیرضا عبداللهی چیرانی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

معرفی


مقالات علیرضا عبداللهی چیرانی در کنفرانس های داخلی

بررسی تاثیر استفاده از بازاریابی الکترونیکی بر افزایش سهم بازار صادرات مورد مطالعه: شرکتهای صادراتی در استان گیلان
سال 1398
ارائه شده در دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
تاثیر قابلیت بازاریابی استراتژیک بر عملکرد بازار محصول جدید از طریق به کارگیری منابع فناوری و مزیت های محصول جدید (مورد مطالعه: شرکت های بیمه استان گیلان)
سال 1398
ارائه شده در کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار