آقای دکتر علی اکبر یحیی آبادی

Dr. Aliakabar Yahyaabadi

عضو هیأت علمی دانشگاه بجنورد

Researcher ID: (207022)

13
7
1
8

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

سوابق شغلی و تخصصی

  • مرکز تحقیقات راه و شهرسازی (1385-1390)